Slide quan hệ cổ đông
Trang chủ Cổ đông Công bố thông tin

Công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

11/4/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Dự thảo biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và BĐH 2017

Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Thông báo Đề cử danh sách nhân sự bổ sung vào HĐQT Nhiệm kỳ 2014 - 2019

Các bài viết khác
« Đầu  Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tiếp Cuối »